Zásady ochrany údajů

Innovate The Experience s.r.o., Innovate Live s.r.o. a Innovate, s.r.o. (dále jen Innovate) provozují spotřebitelské soutěže, organizují společenské akce, vyrábí a provozují aplikace určené pro mobilní zařízení, dále pak vytváří webové strany, online systémy, webové formuláře, eshopy apod. (dále jen „Služby“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Innovate nakládá s informacemi o uživatelích a s informacemi, které uživatelé poskytnou, včetně jejich shromažďování, používání a sdílení v souvislosti se Službami a se zařazením do databáze Innovate. Přístupem ke Službám nebo jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s postupy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaký druh informací je shromažďován?

Informace, které Innovate poskytnete při používání našich Služeb. Například při vyplnění registračního formuláře či registraci do aplikace, webu budete požádáni o vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bydliště, datum narození a další informace, například informace o svých fyzických rysech a mírách.
Při komunikaci a používání vytvořených aplikací poskytujete Innovate informace v podobě např. vašeho jména, emailu, telefonních kontaktů ze seznamu mobilního zařízení.
Pokud si něco v rámci Služeb Innovate nebo jejich prostřednictvím zakoupíte, Innovate shromažďuje informace o provedené transakci, tedy informace o platbě, platební aktivita a podrobnosti o dopravě a kontaktních údajích.
Když v rámci využívání Služeb přidáte příspěvek, sdílíte obsah nebo komunikujete s ostatními uživateli aplikace nebo webové či online stránky, ukládá Innovate tyto komunikační aktivity a informace s nimi spojené, například datum, kdy byl příspěvek vytvořen.
Innovate také při používání Služeb shromažďuje informace automaticky. Těmi jsou např. informace o hrách, obsahu, aplikacích a dalších prostředích, s nimiž provádíte interakci, a informace shromažďované v souborech cookie, lokálním úložišti, pixelech a obdobných technologiích či jejich prostřednictvím.
Pokud přistupujete ke Službám Innovate, tak mohou být shromažďována data o typu zařízení, které používáte, použitém prohlížeči a operačním systému, vaší IP (Internet Protocol) adrese a určitých identifikátorech zařízení, které mohou být pro vaše zařízení jedinečné.
Dále pak informace o poloze, které mohou být odvozeny z informací, jako je IP adresa vašeho zařízení. Pokud používáte mobilní zařízení, může Innovate shromažďovat informace o přesné poloze vašeho zařízení, které jsou odvozovány ze zdrojů, jako jsou signál GPS zařízení a informace o okolních Wi-Fi sítích a mobilních vysílačích
Třetí strany mohou také prostřednictvím našich Služeb shromažďovat informace o vás, jak je popsáno níže. Innovate může shromažďovat informace o vás od jiných společností, které patří do skupiny spřízněných společností, jež právně tvoří součást stejné skupiny společností, jejichž součástí je Innovate, nebo s takovými, které se součástí této skupině teprve stanou, například Facebook, Instagram a tyto informace sloučit s jinými vašimi údaji.
Innovate může o vás také získávat další informace od třetích stran, včetně partnerů, kteří poskytují veřejně známé nebo komerčně dostupné informace, a Innovate může tyto informace slučovat s jinými údaji, které o vás shromažďuje.

Innovate může o vás také získávat schválení objednávek či záznamy ze spoelčných B2B schůzek pomocí záznamového zařízení za účelem dokumentace dohodnutých ujednání.

Jak jsou informace používány?

Získané informace jsou nebo mohou být využívány k poskytování Služeb, které používáte nebo o které požádáte, zejména pak k:

 • umožnění komunikace mezi jednotlivými uživateli
 • poskytnutí technické podpory a komunikace týkající se Služeb
 • informování o aktualizacích Služeb
 • poskytnutí obsahu Služeb, her, aplikací a dalších prostředí
 • vytváření uživatelských profilů
 • přizpůsobení, vylepšení a vývoj uživatelského prostředí na základě vašich online aktivit, a to včetně obsahu, her, aplikací a dalších funkcí, s nimiž provádíte interakci, dalších online služeb, které
 • využíváte, a dalších informací, které jsou shromážděny
 • zkoumání a zjišťování způsobů, jak jsou Služby využívány, oslovování a získávání poznatků a názorů a jejich analýza
 • vylepšování Služeb nabízených třetími stranami, které poskytují obsah, hry, aplikace a další funkce v souvislosti s Innovate Službami.
 • nabízení produktů a služeb, marketingových nabídek, zasílání propagačních zpráv a obsahu v souvislosti se Službami i mimo ně.
 • sledování reakcí na vytvořené marketingové aktivity
 • zajištění bezpečnosti Služeb a zabezpečení, například prošetřováním podezřelé aktivity nebo porušování podmínek a zásad a ochranou dalších práv a majetku záznamu společného jednání a výsledků z něho
 • nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Kdo může získat vaše osobní informace?

Informace o vás může Innovate sdílet za jakýmkoli účelem, k němuž dáte souhlas.
Informace, které zveřejníte na svém profilu, systémem vygenerované ID uživatele nebo přezdívka, budou veřejné a viditelné všem lidem v rámci Služeb i mimo ně.
Informace, které přidáte ve veřejných či interaktivních částech Služeb, například na fóru, v blogu nebo v jiném komunitním nástroji, budou také viditelné veřejně ve Službách i mimo ně. Určité informace přidružené k vašim veřejným příspěvkům, například čas vašeho příspěvku, mohou být také publikovány a veřejně dostupné.
Získané informace mohou být také sdíleny v rámci skupiny spřízněných společností, které právně tvoří součást stejné skupiny společností, jejichž součástí je Innovate, nebo s takovými, které se součástí této skupiny teprve stanou, například Facebook, Instagram.
Informace mohou být sdíleny s poskytovateli služeb, tedy technickými partnery či dodavateli Innovate, vývojáři a dalšími partnery, jež vyvíjí a podporují Služby (například hostují Služby, plní objednávky, zajišťují platby, provádějí analýzy, zpracovávají platby prostřednictvím kreditních karet, poskytují služby zákazníkům nebo zajišťují elektronickou komunikaci).
Informace mohou být dále sdíleny se zadavateli kampaní, tedy společnostmi, které zadali Innovate přípravu kampaně a jsou na webové stránce či aplikaci, na které byly získaná data, řádně označeni logem a uvedeni názvem společnosti či sdružení a současně kde byl vaší osobou řádně vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů vůči této společnosti. 
Dále pak další strany ve spojení s určitými obchodními transakcemi. V případě, že v důsledku fúze, akvizice nebo bankrotu dojde ke změnám ve vlastnictví Innovate nebo jeho části, informace získané od vás a o vás mohou být převedeny na jinou společnost.
S ostatními a za jakýmkoli účelem může Innovate sdílet data, která jsou agregována nebo zbavena identifikačních znaků, tedy bez vašeho jména či kontaktních údajů tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétní osoby.

Reakce na právně podložené žádosti a zabránění vzniku škod

Údaje o vaší osobě mohou být sděleny orgánům veřejné moci pouze na základě soudního rozhodnutí nebo jiné autorizované žádosti v souladu s právním řádem České republiky. Vaše údaje je Innovate oprávněn zobrazovat, uchovávat a sdílet, bude-li k tomu vyzván právně podloženou žádostí (například na základě povolení k odtajnění uloženého obsahu nebo soudního příkazu) a bude-li se v dobré víře domnívat, že je takový postup vyžadován zákonem. Informace může Innovate používat, uchovávat a sdílet rovněž v případě, že se dobré víře domnívá, že je to nezbytné ke zjištění, zabránění a řešení podvodů a jiné protiprávní činnosti, ochraně Služeb, vás i ostatních, včetně situací, kdy se jedná o vyšetřování nebo k zabránění úmrtí nebo aktuálního ohrožení lidského zdraví.
Informace, které o vás Innovate získá, včetně dat finančních transakcí souvisejících s nákupy provedenými v našich Službách nebo jejich prostřednictvím, může Innovate používat, zpracovávat a uchovávat delší dobu v případě, že jsou předmětem právně podložené žádosti či povinnosti, oficiálního policejního vyšetřování nebo vyšetřování v souvislosti s možným porušením našich podmínek a zásad, nebo je nutné takové údaje uchovat, aby bylo zabráněno jiné újmě. Může si rovněž ponechat informace z účtů deaktivovaných z důvodu porušení podmínek minimálně za poslední rok, aby zabránil opakování zneužití či jiných porušení těchto podmínek.

Třetí strany poskytující obsah, marketingovou činnost nebo funkce ve Službách
Jiné společnosti mohou v Innovate Službách nebo jejich prostřednictvím shromažďovat informace, aby vás mohly oslovovat s marketingovými nabídkami. Tyto a další třetí strany mohou shromažďovat informace o vašem používání Služeb, včetně informací získaných prostřednictvím souborů cookie, ID zařízení, místního úložiště, pixelů a dalších technologií, a tyto informace mohou být shromažďovány postupně a slučovány s údaji získanými na jiných webech a v jiných online službách.

Závěrečná ustanovení

Přestože Innovate usiluje o ochranu informací, které uchovává, nemůže zaručit zabezpečení informací, které poskytnete nebo přenesete do Služeb, a nemůže nést odpovědnost za krádež, zničení nebo neúmyslné zveřejnění informací. Vaše údaje poskytujete Innovate na dobu 5 let, případně do okamžiku žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Užívání Služeb berete na vědomí, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, o čemž jste byl ze strany Innovate poučen, že svůj souhlas můžete bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Innovate odvolat a že máte právo přístupu k osobním údajům. V případě, že se budete domnívat, že Innovate v pozici správce nebo zpracovatele osobních údajů provádí takové zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Kupující může vzít poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
Přístupem ke Službám nebo jejich používáním dáváte souhlas k bezplatnému užití jména, příjmení a města v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s danou Službou a s tím, že mohou být v souvislosti se Službou pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to po dobu 10 let od ukončení Služby.
Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. ledna 2017. Pokud Innovate změní tyto Zásady ochrany osobních údajů, oznámí je vhodným způsobem. Máte-li ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte Innovate na adrese info@innovate.cz.

Vemte si cookie

Zajistí, aby byla vaše zkušenost
s námi zkrátka skvělá.

Ano, díky
Jak je pečeme
×